fbpx

Concurso de redacción

Fálanos do teu comercio favorito

O concurso rexerase polas seguintes bases:

 

 1. Participantes
  Poden participar os nenos e nenas de entre os 2 e 14 anos.
  A efectos legais, enténdese como participantes aos pais, nais ou titores legais dos menores de idade rexistrados no concurso.
 2. Autorización
  Será imprescindible a achega da autorización dos pais, nais ou titores legais do neno ou nena.
 3. Condicións técnicas das redaccións
  O tema será “Fálanos do teu comercio favorito”.
  Só se presentará 1 redacción por participante.
  Todos os traballos presentaranse en formato DIN A4, en papel manuscrito ou impreso por 1 cara.
  A redacción deberá falar dun pequeno comercio de Narón dos que participan na campaña.
  Na esquina inferior dereita deberá figurar o nome do comercio, e o nome e primeiro apelido do autor.
 4. Presentación de traballos e prazos
  Os traballos presentaranse antes do 20 de Decembro de 2020, a través do enderezo electrónico nadal2020@comerciodenaron.com
 5. Premios
  Establécense 3 premios de 100 euros cada un, que deberán ser trocados por compras en polo menos 2 dos comercios participantes.
  As decisións dos organizadores serán inapelables, debendo ser acatadas por todos os participantes.
 6. Recepción a premiados
  Os premios serán entregados no Concello de Narón, a donde deberán levar a redacción orixinal, en data e hora que serán anunciadas coa debida antelación no portal web comerciodenaron. com.
  A organización poñerase en contacto cos pais, nais ou titores legais dos menores premiados para a entrega de premios.
 7. Dereitos de propiedade
  Os participantes ceden todos os dereitos das redaccións con carácter gratuíto ao Concello de Narón, podendo ser utilizados tanto polo Concello como pola Asociación de Comerciantes de Narón ou polos comercios participantes, para o seu uso, exhibición, reprodución, difusión e comunicación pública, indicando sempre o nome do autor.